Powrót do strony głównej


MIESZANKI, KOMPONENTY, MASZYNY DO PRODUKCJI ARTYKUŁÓW GUMOWYCH


Kauczuki fluorowe (FPM)

Kauczuki fluorowe są bi- lub terpolimerami o różnym składzie chemicznym. Obecność atomów fluoru w makrocząsteczce nadaje jej wiele charakterystycznych własności, przede wszystkim wysoką odporność cieplną, chemiczną oraz niepalność.

Do zalet kauczuków fluorowych zalicza się niezrównaną odporność chemiczną na działanie kwasów, węglowodorów aromatycznych, olejów technicznych, paliw, cieczy hydraulicznych itp., bardzo dobrą odporność na wysoką temperaturę, dobre własności mechaniczne, małą przepuszczalność gazów i niepalność.

Zwykłe siarkowe zespoły wulkanizujące nie wulkanizują kauczuków fluorowych. Do wulkanizacji tych kauczuków stosuje się nadtlenki organiczne, poli- i dwuaminy, zasady Schiffa, izocyjaniany i dwutiole. Najlepszy zespół własności uzyskuje się przez zastosowanie do wulkanizacji poli- i dwuamin.

Wulkanizacja za pomocą dwuamin jest procesem dwustopniowym. Najpierw mieszankę gumową kształtuje się i ogrzewa w temp. do 150 C. Dodanie do mieszanki tlenków metali mających zdolność wiązania wydzielającego się fluorowodoru korzystnie wpływa na wulkanizację. Pod względem aktywności tlenki można uszeregować w następującej kolejności: CaO > MgO > ZnO.

Wulkanizaty otrzymane po pierwszym etapie wulkanizacji w czasie magazynowania i ogrzewania do temp. 200 C ulegają dalszym zmianom prowadzącym do zwiększenia wytrzymałości i innych własności (gł. odporności termicznej). Drugi etapwulkanizacji kauczuków fluorowych zwykle przeprowadza się metodą bezciśnieniową, utrzymując wyroby w stałej temperaturze.

Wulkanizaty aminowe kauczuków fluorowych są bardzo odporne na działanie światła i ozonu. Wulkanizaty otrzymane wobec nadtlenków organicznych, np. nadtlenku benzoilu, są mniej odporne na działanie czynników agresywnych niż wulkanizaty aminowe.

Kauczuki fluorowe są dość trudne w przerobie i obróbce na walcarkach, wymagają przeprowadzania dowulkanizacji bezciśnieniowej, mają małą odporność na niską temperaturę, małą elastyczność i duże odkształcenie trwałe, są nieodporne na działanie ługów, wody, estrów i ketonów. Są też bardzo drogie.

Kauczuki fluorowe stosuje się do produkcji różnych artykułów technicznych: uszczelek, węży, pierścieni uszczelniających, przekładek, przeznaczonych do pracy w wysokiej temperaturze (do 200 C) i stykających się z rozpuszczalnikami organicznymi oraz substancjami korodującymi. Roztwory tych kauczuków stosuje się do gumowania tkanin elektroizolacyjnych odpornych na podwyższoną temperaturę i działanie olejów oraz do wytwarzania innych wyrobów.